תנאי שימוש באתר

 1. כללי

  1. תקנון זה הנו הבסיס החוקי לפעילות המשתמש מול האתר, לרבות גלישה באתר והזמנות מוצרים באמצעותו, והוא בלבד המסדיר את היחסים בין האתר, החברה (כהגדרתה להלן) לבין המשתמשים.
  2. למען הסר ספק, תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר, לרבות אך לא רק, טלפון סלולארי, מחשב לוח, ומכשירים נוספים. התנאי מסדירים את השימוש באתר בכל דרך, לרבות ובמיוחד רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
  3. האתר הנו בבעלות ג'אף ג'וי בע"מ (023510746) ומנוהל על ידה.
  4. האתר הנו חנות וירטואלית למוצרי אפנה חדשים ויד שניה, והוא פתוח לקהל המשתמשים הרחב. ניתן לבצע הזמנות של פריטים המופיעים באתר באמצעות כרטיסי אשראי ו/או כל אמצעי תשלום אשר יאושר על ידי האתר מראש.
  5. המשתמשים מצהירים כי עוברים לביצוע ההזמנה, קראו תקנון זה, כי ידוע להם שהתקנון מסדיר בלעדית את זכויותיהם וחובותיהם מול האתר ו/או החברה.
  6. עוד מצהירים המשתמשים כי הינם מסכימים לכל התקנון, וכי אין להם ולא תהיה להם או למי מטעמם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או הנהלת האתר ו/או החברה ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה, לרבות ובמיוחד לענין התחייבויות שאינן מופיעות בתקנון זה.
  7. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת. החברה מתחייבת כי נוסח מעודכן של התקנון יופיע באתר בכל עת. כל עוד לא פורסם תקנון חדש, יחייב הנוסח האחרון שפורסם באתר.
  8. ידוע למשתמש כי החברה פועלת מול חברות האשראי והיא רשאית לקבל ו/או לדחות הזמנה בהתאם לאישור שיתקבל על ידן.
  9. מבלי לפגוע באמור לעיל ידוע למשתמש כי החברה רשאית לדחות הזמנה לפי שיקול דעתה הבלעדי ללא כל נימוק, ובלבד שכרטיס האשראי של המשתמש לא חויב בפועל.
  10. החברה אינה מתחייבת להחזיק ו/או להשיג מלאי של כל הפריטים המופיעים באתר ו/או חלקם.
  11. תמונות המוצרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות את הנהלת האתר. כן החברה תפעל כמיטב יכולתה כדי להציג בפני לקוחותיה תמונות מדויקות ככל האפשר, אך ייתכנו הבדלים בין התמונות לבין המוצרים.
  12. ידוע למשתמשים והם מאשרים כי החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה נכון, שלם ומדויק אך עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים ו/או טעויות. ידוע למשתמש והם מסכימים כי החברה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.
  13. כל המחירים באתר מופיעים על גבי המוצרים ונקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע"מ, אם הוא חל לפי הדין, ואינם כוללים דמי משלוח.
  14. הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס לכל הזמנה הוא המחיר שהתפרסם בעת סיום תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). עדכון מחירים שהתבצע לפני השלמת התהליך יחייב את המשתמש. במקרה של עדכון מחירים לאחר השלמת תהליך ביצוע ההזמנה, יחוייב המשתמש במחיר הישן.
  15. הנהלת האתר רשאית להציע באתר מפעם לפעם הנחות מבצעים והטבות שונות. הצעת מבצעים, הטבות והנחות ו/או הפסקתם הנם בשיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר, והיא רשאית בכל עת להתחיל ו/או להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא הודעה מוקדמת.
  16. רישומי המחשב של החברה בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
 2. כללים, מונחים הגדרות

  1. בכל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון נקבה, הכוונה גם לזכר ולהיפך.
  2. בתקנון זה יהיו למונחים המפורטים להלן, המשמעות המופיע לצדם אלא אם צויין מפורשות אחרת:
   • "האתר" אתר האינטרנט co.il;
   • "החברה" ג'אף ג'וי בע"מ, 023510746;
   • "הפריטים" המוצרים המופיעים באתר ומוצעים למכירה, לרבות בגדים ואביזרי אפנה;
   • "המשתמש" הגולש באתר, לרבות המזמין כהגדרתו להלן;
   • "המזמין" מי שהזמין מוצרי אפנה באמצעות האתר;
   • "לקוח" משתמש שנרשם באתר והזין את פרטיו;
   • "לקוח מזדמן" משתמש שהזין את פרטיו אך לא נרשם כחבר;
   • "ההזמנה" הזמנת מוצרים באתר על ידי המשתמש;
   • "הסחורה" מוצרים שהוזמנו על ידי המשתמש באתר;
   • "חברת האשראי" חברת האשראי שהזין המשתמש, לרבות חברות "ארנק אלקטרוני" דוגמתPaypal;
   • "מועד ביצוע ההזמנה" המועד בו אישרה חברת האשראי את ביצוע העסקה;
   • "ימי עסקים" ימי חול – ראשון עד חמישי, למעט ימי חג, ערבי חג, שישי ושבת;
   • "יום האספקה" המועד בו נמסרה הסחורה ליעד שציין המשתמש;
   • "ספקים חיצוניים" ספקים שמוצריהם מופיעים ונמכרים באתר אך הם אינם מועסקים ע"י האתר ואינם מופעלים על ידיו.
   • "כתובת למשלוח דואר" הכתובת שצוינה על ידי המשתמש ככתובת למשלוח ההזמנות;
   • "חוק התקשורת" חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982;
   • "חוק הגנת הצרכן" חוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981;
   • "כתובת החברה" ת.ד.1197 רעננה
  3. זמן אספקת הסחורה:
   1. בדואר רשום – עד 14 ימי עסקים ממועד אישור ההזמנה ע"י חברת האשראי, תלוי בדואר ישראל.
 3. הרשמה לאתר וביצוע הזמנות

  1. על מנת לרכוש מוצרים יש למלא את טופס ההזמנה המופיע באתר. מרגע מילוי הטופס המזמינים הופכים ללקוחות רשומים או לחברים מזדמנים, ובכפוף למדיניות האתר וחברת האשראי, יוכלו לקוחות כאמור לבצע הזמנת מוצרים.
  2. המחיר התקף להזמנה המבוצעת הינו מחיר המוצרים בעת השלמת תהליך ההזמנה. אם עודכנו המחירים לפני השלמת תהליך ההזמנה, ההזמנה תחויב לפי המחירים המעודכנים.
  3. הלקוחות מתחייבים למלא את כל השדות המופיעים באתר באופן מלא נכון ומדוייק, וידוע להם והם מסכימים כי מילוי התחייבותם זו הינה תנאי לביצוע ההזמנה. כן ידוע ללקוחות כי החברה מסתמכת על הפרטים שמילאו בעת ביצוע ההזמנה ומשלוח הסחורה. בהתאם, הלקוחות יישאו בכל ההוצאות שתיגרמנה לאתר ו/או לחברה ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ממילוי שגוי ו/או מוטעה של טופס ההזמנה.
  4. החברה תשלח את ההזמנה לכתובת שמסר הלקוח ולא תהיה אחראית לתקלה שנגרמה עקב אי מסירת פרטים מדויקים/נכונים.
  5. החברה לא מחוייבת לבצע כל בדיקות ו/או התאמות של פרטי ההזמנה וטופס ההזמנה יהווה ראיה לאמור בו.
  6. ביצוע ההזמנה ע"י החברה, מותנה באישור חברת האשראי. סירבה חברת האשראי לאשר את העסקה, רשאית החברה לאפשר ללקוחות לספק אמצעי תשלום אחר.
  7. ביצוע ההזמנה מותנה בזה שהמוצר אכן קיים במלאי ו/או ניתן להזמנה מקבילה על ידי החברה. להסרת ספק, במקרה והחברה לא תצליח להשיג את המוצר, בין משום שהוא אינו מצוי במחסניה, ובין משום שלא הצליחה לקבלו ובין בשל כל טעות אחרת, תשיב החברה ללקוח את מלוא כספו, וללקוחות לא תהיה כל תביעה ו/או טענה כלפי החברה בקשר עם האמור.
  8. לאחר הזנת מלוא פרטי התשלום בידי הלקוחות, יישלח אליהם אישור בדואר אלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. אישור זה מעיד על קליטת פרטי ההזמנה, ואין בו כדי לחייב את האתר לספק את המוצרים.
  9. אם יתברר שחברת האשראי איננה מכבדת את העסקה, מכל סיבה שהיא, או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי שבידי החברה, רשאית הנהלת האתר ליצור קשר עם הלקוחות לשם קבלת פרטים חלופיים ו/או מעודכנים ו/או ביצוע עסקה חלופית, לפי הענין.
  10. הלקוחות יוכלו להזמין מוצרים נוספים ולשנות או לעדכן את פרטיהם ובכלל זה פרטי היעד לביצוע ההזמנה באתר. ואולם, כל עוד לא ביצעו הלקוחות עדכון כאמור, תישלח הסחורה ליעד המעודכן המצוי במאגר הנתונים של החברה.
  11. החברה רשאית לאשר הזמנה ו/או לסרב לה ו/או לבטל הזמנה או חלקה , לפי שיקול דעתה המלא ו/או הבלעדי, לרבות אך לא רק, במקרים המפורטים להלן:
  12. תהיה זכאית שלא לאשר הזמנה של לקוחותיה מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי כמו במקרים בהם:
   1. נמסרו פרטים שגויים ע"י הלקוח ; או
   2. הופרו תנאי התקנון ו/או מסמכי הזמנה ו/או מסמכים אחרים הקשורים בהתקשרות שבין הלקוח לבין החברה; או
   3. קיים חוב לחברה ו/או לחברות קשורות אשר לא נפרע במועדו;
   4. חברת האשראי סירבה לאשר את ההזמנה;
   5. לחברה הגיע מידע מתאים על מצב ו/או הסטורית האשראי של הלקוח;
   6. לחברה יש חשש כי שימושו של הלקוח באתר קשור עם מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר או בהנהלת האתר, או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה, עובדיה וספקיה של הנהלת האתר;
   7. לחברה חשש כי הלקוח יעשה שימוש בשירותי האתר שימשו לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
   8. לחברה יתגלה כי נפלה טעות בין במחיר המוצר ו/או בתאור המוצר באתר.
   9. במקרה של כוח עליון, פעולה מלחמה, איבה, טרור, מצב חרום ו/או כל דבר אחר שימנע ביצוע מכירה תקין.
   10. לחברה יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין.
   11. לחברה יתגלה כי אזל המוצר מהמלאי.
  13. הנהלת האתר רשאית, אך לא חייבת, להציג או לשלוח ללקוחותיה עדכונים באמצעות החשבון באתר או באמצעות דואר אלקטרוני, לרבות, אך לא רק עדכוני תוכן, מידע על שירותיה ומוצריה של החברה, כמו גם שירותים ומוצרים של צדדים שלישיים, מבצעים, חידושים באתר, כמשמעות הדברים בסעיף 30א. לחוק.
  14. בהתאם לאמור לעיל, הנהלת האתר לא תעשה בפרטי הלקוחות כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המפורטת להלן.
  15. אספקת המוצרים ללקוחות תבוצע על –ידי משלוח בדואר רשום בלבד. בעתיד ייתכן ותהיה אפשרות לבצע אספקת המוצרים ללקוחות ע"י :
   1. חברות שליחויות (שרות זה מצוי בתכנון) ;
   2. בדואר אקספרס.
  16. אספקת מוצרים בישראל מוגבלת לאזורי החלוקה של דואר ישראל.  בשלב זה לא ניתן לבצע הזמנות לחו"ל.
  17. החברה מתחייבת לספק את הסחורה בתוך 14 ימי עסקים ממועד אישור ההזמנה ע"י חברת האשראי ובכל מקרה לא תהא אחראית במקרה של דחייה במועד האספקה עקב בעיה בדואר ישראל.
  18. סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה תחת המוצרים שבחר הלקוח לרכוש וייגבה בעת ביצוע ההזמנה ביחד עם מחיר הסחורה. במקרה של עסקה בתשלומים, ייגבו דמי המשלוח במסגרת התשלום הראשון.
  19. בעתיד – במקרה של ביצוע ההזמנה באמצעות חברת שליחויות מתחייבת החברה לארוז את הסחורה ולהכין אותה למשלוח בתוך שלושה ימי עסקים. חברת השליחויות תיצור קשר עם הלקוחות לשם תיאום וביצוע המשלוח. ידוע ללקוח והוא מאשר כי החברה אינה אחראית בגין תקלות ו/או עיכובים של חברת השליחויות.
  20. ידוע ללקוחות כי אספקת המוצר באמצעות חברת השליחויות מוגבל בהתאם לאיזורי החלוקה של חברת השליחויות. במידה וכתובת המשלוח נמצאת בישובים אליהם חברת השליחים אינה מגיעה, יבוצע המשלוח באמצעות דואר רשום.
  21. במקרה של משלוח בדואר רשום – יבוצע המשלוח בתוך 14 ימי עסקים ממועד אישור ההזמנה ע"י חברת האשראי, בכפוף ללוח הזמנים של דואר ישראל.
  22. החברה אינה אחראית על עיכוב / איחור או תקלה עקב נסיבות / אירועים שאינם בשליטתה.
  23. מועדי האספקה האמורים לעיל מתייחסים למוצרים המצויים במלאי החברה. במקרה והמוצרים אינם במלאי תעדכן החברה את הלקוחות על דבר צפי מועד האספקה והלקוחות יוכלו להחליט אם לבטל את ההזמנה ו/או להשאיר אותה בתוקף.
  24. על הלקוחות להודיע מידית לאתר אם המוצר לא סופק בתקופת האספקה המפורטת באתר, במקרה כזה זמן האספקה החדש ייחשב מיום תיאום מועד חדש.
  25. החברה ו/או מנהלי האתר לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוחות ו/או לצד שלישי לרבות נזק כספי בגין ביטול ההזמנה ו/או החזרת המוצר/ים לפי הוראות תקנון זה.
 4. ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים

  1. האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 (להלן: החוק)
  2. ביטול עסקה ייעשה תוך 48 שעות מרגע קבלת המוצר, או מסמך הגילוי–כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן לפי המאוחר ביניהם. אחרי 48 שעות ממועד קבלת המוצר ועד שבוע מרגע זה– לא יינתן זיכוי כספי אלא זיכוי לשימוש באתר.
  3. הודעה על הביטול תשלח בכתב בפקס או בדואר או בתקשורת אלקטרונית לחברה.
  4. בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מהחזרת/קבלת המוצר התקין לפי סעיף 5.6, למעט דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ש"ח לפי הנמוך ביניהם, המוצר יוחזר על חשבון הלקוח.
  5. בעת ביטול עסקה עקב פגם, או בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, לא ייגבו דמי ביטול, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת ביטול ו/או החזרת המוצר (לפי הרלווונטי)מהחזרת/קבלת המוצר התקין לפי סעיף 5.6.
  6. ביטול עסקה עקב פגם במוצר יתאפשר במידה והודיע הלקוח לחברה על פגם כלשהו במוצר בתוך 24 שעות ממועד קבלתו. באם לא הודיע הלקוח לחברה במהלך 24 שעות ממועד קבלת המוצר כי במוצר נפל פגם,הדבר מהווה הודעה כי לא נפל שום פגם וללקוח לא תהא כל טענה כנגד החברה ו/או האתר לעניין קיומו של פגם כלשהו במוצר.
  7. תנאי לאפשרות הביטול הוא כי המוצר יוחזר לכתובת החברה, תקין, שלם, ובאריזתו המקורית,ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק – ועם התווית עליו כפי שנשלח. החברה תהיה בעלת שיקול הדעת המלא והבלעדי בענין מצב המוצר המוחזר.
  8. מוצרי הלבשה תחתונה ,בגדי ים ,גרביים , גרביונים , כיסויים לפטמות ומוצרי טיפוח וקוסמטיקה אינם  ניתנים להחזרה / החלפה .
  9. מוצרים במבצע ו/או במכירות סוף עונה ניתנים להחלפה בלבד תוך 48 שעות בלבד ממועד אספקת ההזמנה. לא יינתן זיכוי כספי על מוצרים אלה אלא זיכוי לאתר שניתן לשימוש בכל עת.
  10. אופן החזרת המוצרים – הלקוחות ישלחו את המוצר חזרה למען: ג'אפ בע"מ , ת.ד.1197,רחוב אופסטרלנד , רעננה.
  11. לקוחות אינם רשאים להחזיר ו/או לבטל יותר משתי עסקאות ברציפות אלא אם כן נפלו במוצרים פגמים המונעים מהם לעשות בהם שימוש. ביטול עסקה כולל גם מקרים של השבת כספים ו/או מתן זיכוי להחלפת מוצר.
  12. לחברה יש זכות לתבוע את הלקוח בשל ירידה בערך המוצר.
  13. כל זיכוי יועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי (כלומר: עסקה שבוצעה בתשלומים תזוכה באותו מספר תשלומים, עסקה שחויבה באמצעות תשלום בודד תזוכה בתשלום אחד – בהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי ).
  14. למען הסר ספק, מובהר כי לא יינתן זיכוי כספי בגין מוצרים שלא שולמה בגינם תמורה כספית ישירה, כגון מבצעים או מתנות .
  15. בעד מתנות שלא הוחזרו עם ביטול העסקה – ייגבה תשלום שווה ערך לשווי המתנה הנקבע ע"י בעלי האתר.
 5. אחריות החברה

  1. החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש/ת ו/או לגולש/ת ו/או למזמינה ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, לרבות, אך לא רק, הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז החברה שומרת לעצמה לבטל את ההזמנה הספציפית.
  2. במקרה של תלונה מוצדקת שעניינה אי אספקת הסחורה במלואה ו/או במועדה מסיבות הקשורות ישירות עם החברה, יהיה הפיצוי לו זכאי הלקוח מוגבל לסכום ההזמנה המקורי. בכל מקרה לא תעלה אחריותה של החברה על ערך הסחורה שנרכשה ולא תחול על נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.
  3. מבלי לפגוע באמור, ידוע ללקוח והוא מאשר כי ייתכנו טעויות סופר בתיאור המוצר, וכן ייתכנו אי התאמות בין תמונות המוצרים באתר, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
   במידה ונפלה טעות בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את האתר ו/או את הנהלת האתר.
   מבלי לפגוע באמור ,ידוע ללקוח והוא מאשר כי ידוע לו כי מידות המוצרים עלולות להשתנות בין מוצר למוצר בשל מקור הייצור השונה.
   במידה ונפלה טעות במידת המוצר, לא יחייב הדבר את האתר ו/או את הנהלת האתר.
  4. החברה אינה אחראית לשימוש שתעשה הלקוחה ו/או המזמינה שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה לרבות ביצוע כביסה ו/או כל שימוש אחר במוצרים.
  5. החברה עושה כל שבאפשרותה כדי לוודא שמלאי האתר יהיה עדכני אך לעיתים  יכולות להיות טעויות מלאי . אי לכך ,החברה / האתר אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל המוצרים שתמונותיהם מופיעות באתר.
  6. הספקים שמוצריהם מוצגים ונמכרים באתר אינם מועסקים או מופעלים על ידו .אי לכך, במקרה של ספקים חיצוניים – הספקים יהיו אחראים כלפי הקונה באחריות מלאה ומוחלטת בגין כל תאונה, חבלהאו נזק איזשהו, בלי יוצא מן הכלל שיגרמו לקונה באתר ו/או לאדם אחר כלשהולגוף ו/או לרכוש בשל מעשה או מחדל של המעצב ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל מי שבא מטעמו, בקשר ובכל הנובע מייצור, אספקה, התקנה והרכבה של המוצר ו/או ממעשה או מחדל של הספק או מי מטעמו כאמור לעיל. אלא אם כן נכתב אחרתכל מידע המוצג באתר לגבי הספקים והמוצרים, טיבם ואיכותם נמסרו לאתר- ע"י הספקים, ונמצאים באחריותם הבלעדית והמלאה של האחרונים.
  7. הנהלת החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת . בהתאם לכך , המחיר התקף ביחס להזמנה המבוצעת הינו המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה (ומסירת פרטי כרטיס האשראי). במקרה והמחירים עודכנו לפני השלמת תהליך ההזמנה, יחויבו הלקוחות לפי המחירים המעודכנים.
  8. במקרה בו חלה טעות אשר בעקבותיה יוצג מחיר שגוי, יעשה האתר מאמץ לפנות ללקוח לאחר ביצוע ההזמנה ,ליידעו לגבי המחיר הנכון של המוצר ולאפשר ללקוח  לרכוש את המוצר  במחיר הנכון. באם יסרב הלקוח לרכוש את המוצר במחירו הנכון, לא תחול על האתר החובה לספק את המוצר ללקוח וללקוח לא תהיינה טענות כלפי הנהלת האתר.
  9. יובהר במקרים בהם על אף שפריט מוצג באתר כקיים במלאי – בפועל הוא חסר  ולא ניתן לספק אותו, במקרים אלו תבוטל העסקה ולמזמינים לא תהה כל טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם על ידי הלקוחות.
  10. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ידוע ללקוח והוא מאשר כי החברה לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, ובכלל זה אירועים הקשורים עם דואר ישראל ו/או (בעתיד) חברת השליחויות וכן אירועי כוח עליון, לרבות, אך לא רק תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.
  11. אין החברה אחראית לתכנים המפורסמים באתרים אחרים להם קיימים קישורים לאתר. יחד עם זאת החברה אינה מתחייבת כי כל קישור יוביל את הלקוחות לאתר אינטרנט פעיל.
  12. באתר נמצאים קישורים לאתרים אחרים . הקישורים נועדו לצרכי החברה לנוחיות המשתמש בלבד.
  13. אתרי צד ג' אינם בשליטת החברה, התכנים בהם אינם מטעם חברת ג'אפ ואינם מפוקחים על ידה, ועצם הקישור אליהם אינו מעיד על הסכמת החברה לתוכנם ו/או מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, להקפדה על דיני הפרטיות הנוהגת בהם ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם. מובהר אפוא, כי החברה אינה אחראית לתכני אותם אתרים אליהם מוליכים הקישורים המצויים באתר, ואינה אחראית לשימוש בהם ו/או להסתמכות עליהם.
  14. בהמשך לנאמר בסעיף 5.5.12 החברה אינה אחראית לתוכן החומר ו/או המידע ו/או הפרסומים הנמצאים באתרי צד ג'. המידע המצוי באתרים המקושרים הינו באחריותם הבלעדית של בעלי האתרים המקושרים.
   החברה אינה אחראית בגין כל אובדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרם כתוצאה מהסתמכות על מידע הניתן במסגרת האתרים המקושרים או שימוש בו.
   אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן אישור, המלצה או העדפה על-ידי החברה לאותם אתרים, לרבות מסמכים ו/או מידע ו/או וכל חומר אחר הנמצאים בהם, למפעילי אתרי צד ג' או למוצרים המוצגים בהם.
  15. חברת ג'אפ רשאית לשנות, להוסיף ולהסיר קישורים מזמן לזמן לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי וכן רשאית להימנע מהוספת קישורים חדשים, הכול לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי.
  16. החברה תהיה רשאית מדי פעם בפעם לשלוח הודעות בדואר אלקטרוני המכילות מודעות פרסומיות, מסחריות וכד'. הלקוחות מסכימים כי לחברה עומדת הזכות לשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני אותה סיפקו עם רישומם באתר הודעות ועדכונים, לרבות כאלו הכוללים מסרים פרסומיים ו/או מסחריים. הכול בתנאי שהלקוחות אישרו לחברה לשלוח להם מסרים פרסומיים כנ"ל ע"י שליחת דואר אלקטרוני לחברה בו הינם מודיעים על אישורם לקבל מסרים כאלה.
  17. בהתאם לחוק הספאם, תוכלו לבחור שלא לקבל הודעות פרסומיות מאתר ג'אפ וזאת ע"י שליחת פקס ו/או הודעת דוא"ל.
 6. קנין רוחני

  1. סימני מסחר, שמות מסחר, לוגו וכל הסימנים האחרים של החברה וכן כל זכויות קניין רוחני המצויים באתר ו/או בשירותים ו/או בתכנים, הם קניינה של החברה בלבד, ו/או של צדדים שלישיים אשר התירו לחברה לפרסם את המידע נשוא זכויות היוצרים באתר.
  2. האתר, התכנים והשירותים וכל המידע הכלול בהם, לרבות התכנים, טקסט, איורים, גרפיקה, צליל, קטעי גרפיקה, יישומי תוכנה, גרפים, ותמונות, הינם רכושה של החברה ו/או של צדדים שלישיים אשר התירו לחברה לפרסם את המידע נשוא זכויות היוצרים באתר, ואלו מוגנים ע"י חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות
  3. בהתאם, כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האתר מכל מין וסוג שהוא (וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות ובין אם המדובר בזכויות שטרם נרשמו), ובכלל זאת שם המתחם("Domain"), הפטנטים, סימני המסחר, המדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, השיטות, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, הנם רכושה הבלעדי של החברה בלבד, והשימוש בכל הזכויות האמורות כרוך ברשיון מטעם החברה, בכתב ומראש.
  4. אין להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רשיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור כל חלק מן המידע הכלול באתר ללא הסכמתה הכתובה והמפורשת של החברה ו/או לבצע כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות אלה.
  5. מבלי לפגוע באמור לעיל, אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוגCrawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר. וכן אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.
  6. מבלי לפגוע בכלליות האמור, אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.
  7. השירותים והתכנים המוצעים במסגרת השירותים למשתמשים מוגנים בזכויות יוצרים. כל שימוש שאינו בהתאם למפורט בתקנון זה מהווה הפרה של זכויות ועלול לגרום לנזקים כספיים, כלכליים ואחרים לחברה ו/או לגורמים אחרים, והמשתמש מתחייב שלא להפר זכויות אלו.
  8. המשתמש מאשר כי לא יעשה כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין של החברה בסימני המסחר או במותגים בקשר עם האתר.
 7. כללי

  1. החברה שומרת לעצמה את הזכות, להסיר, לתקן, להוסיף או לשנות כל חלק מהמידע המצוי באתר על פי שיקול דעתה הבלעדית, על ידי עדכון האתר, מעת לעת. למשתמש לא תהא כל טענה כלפי המפעיל בגין שינויים במידע באתר.
  2. החברה שומרת לעצמה את הזכות, לתקן, להוסיף או לשנות את תנאי שימוש אלה על ידי עדכון עמוד זה, מעת לעת. כל שינוי בתנאי השימוש יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר במסגרת תנאי השימוש.
  3. אין לעשות שימוש בלתי מורשה באתר זה ובכל תוכן מתכניו לרבות תמונות המוצרים, תיאוריהם וכו'.
  4. מבלי לגרוע באמור לעיל רשאית האתר מכל סיבה שהיא, להפסיק לכל עת את מתן השירותים באתר, כולם או מקצתם לפי שיקול דעתה הבלעדית של הנהלת האתר.
  5. האתר מאובטח באמצעות טכנולוגייתSSL על ידי שימוש בטכנולוגיה זו פרטי כרטיס האשראי של המשתמש מאובטחים, מוצפנים ומבוטחים על ידי הטכנולוגיה המתקדמת ביותר הקיימת בתחום אבטחת המידע.
  6. החברה רשאית למחות את זכויותיה לפי תנאי שימוש אלה לכל צד שלישי כפי שימצא לנכון וללא כל חובה מצד החברה לפרסם את דבר ההמחאה, כאמור, באתר.
  7. כל פעולה ומסירת מספר כרטיס אשראי מהאתר אל חברת האשראי נעשית באופן מוצפן בפרוטוקולSSL. במקרים שאינם בשליטה ו/או נובעים מכוח עליון, החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שמוש שלא בהרשאה.
  8. המשתמש מסכים שתשדורת מידע לאתר או ממנו אינם יוצרים בינו לבין החברה כל קשר יחסים בין המשתמש לבין החברה אשר חורגים מעבר לאלה המפורטים בתנאי השימוש
  9. המשתמש מסכים כי החברה ו/או מי מטעמה ו/או צד ג יהא רשאי לשלוח אליו מיילים מזמן לזמן, כפי שהחברה תראה לנכון
  10. הפעילות באתר זה וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש באתר, לרבות תוקפם ופרשנותם של תנאי השימוש יוכפפו לדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לאתר ולשימוש בו תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב.
  11. מובהר כי האמור בסעיפים8 לעיל , חל גם על משתמש שאינו תושב ו/או אזרח ישראל , ובשום מקרה לא תשמע טענה לפי ישראל אינה פורום נאות ו\או כי יש להחיל על כל התקשרות שהיא הקשורה לאתר זה דין זר .
  12. היה ויקבע שחלק כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם ו/או שהוחלט כי אינם אכיפים ייחשבו כמוחלפים בסעיפים תקפים ואכיפים, אשר תוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים ויתר סעיפי תנאי השימוש יישארו בתוקפם.
 8. שירות לקוחות

  1. לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לשרות הלקוחות של החברה במייל  contact@jaf.co.il.
  2. הנהלת האתר תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם הלקוח סבור כי הסחורה שרכש מהאתר השירותים לוקים בפגם כלשהו, הוא יוכל לפנות לשירות הלקוחות, והנהלת האתר תשתדל לטפל בפנייה בתוך 72 שעות ובכל מקרה, מוקדם ככל שניתן.